ਅੱਜ ਵੀ ਖਰੇ ਹਨ ਤਾਲਾਬ

Submitted by admin on Sun, 10/02/2011 - 13:47
Source
'आज भी खरे हैं तालाब' पंजाबी संस्करण


आज भी खरे हैं तालाब (पंजाबी)

आज भी खरे हैं तालाब (पंजाबी)ਅੱਜ ਵੀ ਖਰੇ ਹਨ ਤਾਲਾਬਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ “ਅੱਜ ਵੀ ਖਰੇ ਹਨ ਤਾਲਾਬ” ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਪਮ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਲਾਬੋਂ , ਪਾਣੀ - ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਪੱਧਤੀਯੋਂ , ਪਾਣੀ - ਪ੍ਰਬੰਧਨ , ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਨੇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੱਮਝ , ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਿਪਿਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਹਿਕਾਇਤੀ ਪਾਣੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ , ਅੱਜ ਵੀ ਹਜਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨਰੇਖਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ । ਅਨੁਪਮ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ , ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਛਾਇਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਭੀਸ਼ਨ ਜਲਸੰਕਟ ਵਲੋਂ ਨਿੱਬੜਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਮਝਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਗਾਇਡ” ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਨੁਪਮ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ - ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾਨ , ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ , ਖਾਸਕਰ “ਅੱਜ ਵੀ ਖਰੇ ਹਨ ਤਾਲਾਬ” ਅਤੇ “ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਜਤ ਬੂੰਦਾਂ” , ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ , ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਇਵਸਤੁ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ , ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੇਸਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਛੁਕੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਅਨੁਪਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ “ਕਾਪੀਰਾਈਟ” ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ “ਅੱਜ ਵੀ ਖਰੇ ਹਨ ਤਾਲਾਬ” ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੋਧਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇਯੁਵਾਵਾਂਦੁਆਰਾ ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਸਹਿਤ 19ਭਾਸ਼ਾਵਾਂਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਸਾਮਾਜਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਮਾਏ ਏਕਸਪੇਰਿਮੇਂਟਸ ਵਿਥ ਟਰੁਥ” ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ । ਸੰਨ 2009 ਤੱਕ , ਇਸ ਅਨੁਕਰਣੀਏ ਕਿਤਾਬ “ਅੱਜ ਵੀ ਖਰੇ ਹਨ ਤਾਲਾਬ” ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਨ ।

ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਰੇ ਹਨ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਪੀਡੀਏਫ ਦੀ ਅਤੇ ਲਓ ਰਿਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਪੀਆਂ ਨੱਥੀ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਪੜ੍ਹੋ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਵੇਂ ।