હજુ સુધી તળાવ છે

Submitted by admin on Thu, 11/03/2011 - 13:14

તળાવ ઉપર હજુ પણ છે (ગુજરાતી)તળાવ ઉપર હજુ પણ છે (ગુજરાતી)તેમના પુસ્તક 'તળાવ ઉપર હજુ પણ છે' ભારત તરફ, શ્રી અનુપમ જી તળાવો, પાણી - પાક સિસ્ટમો, પાણી - ઘણા ભવ્ય પરંપરા ની સમજણ વ્યવસ્થા તળાવો, અને પાણી, તત્વજ્ઞાન અને સંશોધન દસ્તાવેજીકૃત છે.

ભારત પરંપરાગત જળાશયોમાં, આજે ગામો અને નગરો હજારો જીવાદોરી સમાન છે. આ અનન્ય જીવંત ક્રિયા છે, જે સમગ્ર દેશમાં ફેલાય શેડો જેવા ગંભીર જળ કટોકટી સાથે વ્યવહાર કરવામાં આવે છે અને સમસ્યાને 'માર્ગદર્શન' કામ કરે છે સમજો. અનન્ય વસવાટ કરો છો પર્યાવરણ અને પાણી - વર્ષ માટે વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રમાં કામ કર્યું છે અને હાલમાં ગાંધી પીસ ફાઉન્ડેશન, નવી દિલ્હી સાથે કામ કરે છે.

તેમના પુસ્તકો, ખાસ કરીને અને 'સિલ્વરટચ રાજસ્થાનના ટીપાં' પ્રકાશિત લક્ષ્યો પાણી વિષય પર પુસ્તકો જ છે, અને આજે પણ આ પુસ્તકો Smajasavieon થીમ ઘણા 'હજુ સુધી તળાવ છે', પાણી લણણી અને પાણી વિહોણું પ્રોત્સાહન અને મદદ લોકો ક્ષેત્રમાં ટેકનિકલ કામ કરે છે.

અનુપમ જી આ પુસ્તકો લખ્યું પોતાને 'કોપીરાઈટ' તેને નથી એક સૉર્ટ છે. તે પુસ્તક અત્યાર સુધી વિવિધ સંશોધકો અને યુવા દ્વારા 'હજુ સુધી તળાવ' બ્રેઇલ સહિત 19 ભાષાઓમાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યા છે. સમાજ પુસ્તકો મહાત્મા ગાંધી માતાનો પુસ્તક 'સત્ય સાથે મારા પ્રયોગો' માત્ર બ્રેઇલ ઉપલબ્ધ પુસ્તક છે. 2009 સુધીમાં, આ દ્રષ્ટાંતરૂપ પુસ્તક લાખ નકલો 'હજુ સુધી તળાવ છે' પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે.

આજે ઉચ્ચ રીઝોલ્યુશન અને નીચા રિઝોલ્યુશનમાં પીડીએફ નકલો ઉપર 'તળાવ જોડાયેલ છે. જ્યારે તમે તેમને વાંચવા માટે ડાઉનલોડ કરો.

Click here for ઉચ્ચ રીઝોલ્યુશન
Click here for High Resolution